Návštěv :
Celkem : 2270
Týden : 2
Dnes : 0
podrobnosti
Naposledy aktualizováno: 02.12.2021 20:41:21

Administrace

KNIHOVNA INFORMUJE-rok 2020

 

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
v roce 2020 se v knihovně registrovalo 36 čtenářů. Knihovnu navšívilo 208 čtenářů a půjčilo si 657 knih, z toho 23 periodik. 
Z výměnného fondu Břeclav bylo půjčeno 374 knih.

 

Knižní fond je doplňován z prostředků obce:

V roce 2020 bylo zakoupeno knih 98, z toho 11 knih naučné literatury, 64 beletrie, 13 naučná literatura pro mládež a 10 knih beletrie pro mládež.

Spolupráce s místními organizacemi:

Z důvodů vládních nařízení v roce 2020 knihovna měla jen jednu spolupráci s místní MŠ. Děti z MŠ se seznámily s knihou Pohádkový atlas hub, autorem knihy je Zdeňka Študlarová. 

Dále knihovna spolupracovala v roce 2020 s kulturní komisí obce Nový Přerov. Knihovnice Veronika Šmatlavová je členkou kulturní komise. Pro děti byl připravený Dětský den
V prosinci „Mikulášská nadílka“

 

Mateřská školka Nový Přerov:

Seznámení s knihou Pohádkový atlas hub. Děti si poslechly pohádku, kterou jim přečetla knihovnice. Poté vypracovali pracovní list. Také měly možnost si prohlédnout knihovnu, zahrát si jednoduché stolní hry nebo zavařovat houby.

Foto v záložce Fotogalerie

 

KNIHOVNA INFORMUJE-rok 2018 


Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,

v roce 2017 se v knihovně registrovalo celkem 37 čtenářů. Knihovnu navštívilo 400 čtenářů a půjčili si 1372 knih, z toho 85 periodik. Z výměnného fondu Břeclav bylo půjčeno 639 knih.

 

Knižní fond je doplňován z prostředků obce. Nové knihy nakupuje knihovnice na základě přání čtenářů.


Statistika fondu podle tematických skupin:

Tématická skupina Počet knih
Naučná 14
Beletrie 52
Mládež naučná 6
Mládež beletrie 16


V srpnu 2017 se podařilo obci Nový Přerov získat dotace od Jihomoravského kraje,které byly použity na obnovení zastaralého nábytku v knihovně. Obnoveny byly police na knihy, celkem se pořídilo zakoupit 20 nových polic. Protože knihovna je dostatečně prostorná, byl zde zřízen barevný dětský koutek s kobercem, menšími poličkami pro ty nejmenší děti a sedací vaky.
Knihovna se nechala hezky vymalovat od profesionálního malíře. Z fondu se muselo vyřadit velké množství obsahově zastaralých knih a periodik. Nejvíce se vyřadilo naučné literatury pro děti i dospělé. Momentálně knihovna vypadá dostatečně reprezentativně.


Služby knihovny

Knihovna poskytuje čtenářům zdarma internet. Jsou zde tři počítače, které jsou čtenářům k dispozici. Místní děti si v pátek mohou vypůjčit knihy, malovat, vyrobit si pěkný výrobek nebo zahrát stolní hry. Pro dětské čtenáře je připravená celoroční hra „O nejpilnějšího čtenáře", která bude v květnu 2018 vyhodnocena a nejpilnější čtenář obdrží pěknou cenu.


Spolupráce s místními organizacemi

Knihovna spolupracuje s mateřskou školou a pořádá výtvarné dílny pro rodiče s dětmi. Pro děti jsem připravila celoroční hru „Bublinky". Cílem bylo, scházet se každou středu a pomyslně bouchat jednu bublinku na dané téma. Děti se mohly dozvědět něco zajímavého o svátcích, pranostikách a rčeních. Dále si mohly vyrobit zajímavý výrobek pro radost.
Bohužel o tuto aktivitu neměly děti zájem. Některé připravené aktivity si nechávám na pátek, kdy se půjčují knihy a místní děti si přijdou zahrát počítačové hry. Musím podotknout, že při půjčování není dostatek času ani prostoru na tyto aktivity. Což je velká škoda.

 


KNIHOVNA INFORMUJE-rok 2017
 


 

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,

v roce 2016 se v knihovně registrovalo celkem 40 čtenářů. Knihovnu navštívilo 335 čtenářů a půjčili si 1349 knih, z toho 104 periodik. Z výměnného fondu Břeclav bylo půjčeno 551 knih.

Knižní fond je doplňován z prostředků obce, která využívá služeb nákupu knih MěK Břeclav.

Statistika fondu podle tematických skupin:

Tématická skupina Počet knih
Naučná 5
Beletrie 34
Mládež beletrie 23
Celkem 62

 

Knihovna poskytuje čtenářům zdarma internet. K dispozici čtenářům jsou tři počítače.

Místní děti si v pátek mohou přijít do knihovny něco namalovat, vyrobit nebo si zde mohou zahrát stolní hry.

 

 

Spolupráce s mateřskou školou Nový Přerov

Děti ze školky se přišly podívat do knihovny v listopadu a v prosinci. 

První prohlídka knihovny byla spojena se vzdělávacím odpolednem na téma "Podzim"

Cílem akce bylo seznámit dětis prostředím knihovny, prohlédnout si knihy a něco nového se dozvědět. Celkem se vzdělávacího odpoledne zúčastnilo 10 dětí ve věku 2-5 let. 

Pro děti jsem měla připravenou myšlenkovou mapu na téma podzim. Nejprve jsme si s dětmi podívaly, o tomto ročním období. Jak se mění počasí, jak se připravují zvířata v přírodě na zimní spánek, které plody na podzim sklízíme, jak se lidé oblékají.
Myšlenková mapa byla ztvárněná jako strom na velkém archu papíru. Do koruny stromu při povídání děti vlepovaly připravené obrázky k danému tématu. Hotové dílko si dozdobily výtvarnou technikou nazývanou frotáž. Poté si děti oddechly od práce pohybovými tanečky.


Druhá návštěva byla zaměřena výtvarně. Ve výtvarné dílničce si děti vyrobily „Čertíka z papíru"

Celkem se výtvarné dílničky zúčastnilo 11 dětí ve věku 2-5 let. Cílem výtvarného odpoledne bylo seznámit děti s tradicí mikulášské nadílky, rozvoj jemné motoriky, lepení a stříhání papíru. Děti měly připravené barevné papíry, ze kterých si vystřihly a slepily obličej čertíka. Poté měly možnost prohlídky připravených knih.

 

V této činnosti bych chtěla i nadále pokračovat a zvát děti ze školky na výtvarné dílničky, čtení pohádek a vzdělávací akce. Budu ráda, když se zapojí také rodiče.

 

 

 

 

 

KNIHOVNA INFORMUJE-rok 2016

 

O knihovnách se dá směle říci, že jsou staré jako civilizace sama, že stojí na začátku dějin každého národa. Už v nejstarších dobách vznikaly jako sbírky, shromažďující a chránící knihy, jako vzácné poklady, v nichž bylo uloženo bohatství lidského vědění, dostupné jen nemnoha provilegovaným. Postupem času se staly středisky vzdělanosti přístupnými stále širšímu okruhu lidí, žádostivých vědět, poznat, dovědět se....


Z historie:

První zmínka o knihovně v Novém Přerově je v místní kronice uvedena v zápisu z roku 1954 - tehdy ovšem z nedostatku vhodných prostor bylo v knihovně skladováno obilí. V roce 1956 byla knihovna přestěhována z domu čp. 7 do budovy tehdejšího Místního národního výboru a její vedení převzala po učitelce p. Hlouškové paní Vlasta Karbulová.  V roce 1959 se knihy půjčovaly jedenkrát týdně, dětských čtenářů bylo 30 a dospělých pouze 14. V letech 1963 - 1971 byla knihovnicí učitelka základní školy Květoslava Keprtová a po ní se práce ujala další z učetelek p. Hošková. Knihovna nabízela 860 svazků literatury pro 89 zapsaných čtenářů.  Pod jejím vedením se knihovna v roce 1972 umístila na III. místě v okresní soutěži knihoven.  Od září 1974 se knihovnicí stala učitelka p. Anna Hladíková, která za tímto účelem absolvovala třídenní školení. Hned v dalším roce bylo pořízeno 125 nových knih pro 80 čtenářů. Knihovní fond byl následně posílen o svazky převedené z žákovské a učetelské knihovny ZŠ. V roce 1976 došlo ke zrušení ZŠ Nový Přerov a  knihovna naposledy změnila své umístění - do uvolněných prostor budovy školy. Knihovnicí use stala p. Marie Ballaiová, prodavačka Jednoty.

Dne 9.června 1978 doznala knihovna v Novém Přerově zásadních změn neboť jejího vedení se ujala ablsolventka střední  knihovnické školy, paní Alena Dufková, která k nám přišla z Okresní knihovny v Břeclavi. Zejména její zásluhou získala knihovna v roce 1986 v celostátní soutěži knihoven titul "vzorná knihovna".